Studiemiljö

Karlstad Studentkår arbetar med alla studenters rätt till en god studiemiljö. Här ingår både fysisk och psykisk arbetsmiljö för alla universitetets studenter. 

Fysisk arbetsmiljö

Under studietiden är studenters arbetsmiljö en faktor som kan påverka hur vi mår och hur vi lyckas med våra studier. Detta gäller både den fysiska arbetsmiljön såväl som den psykosociala arbetsmiljön. Fysisk arbetsmiljö handlar bland annat om ventilation, belysning, buller och farlig utrustning.

Här hittar du information om universitetets fysiska säkerhet, t.ex. om brandskydd och åtgärder vid hjärtstopp samt vad du bör göra om det inträffar en olycka eller dödsfall:
kau.se/om-universitetet/sakerhet

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om trakasserier, diskriminering, stress och liknande. Karlstad Studentkår arbetar för att alla studenter vid Karlstad universitet ska erbjudas en god arbetsmiljö och en strukturerad studiesituation.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud företräder, på studentkårens mandat, studenterna i universitetets arbetsmiljöarbete. De medverkar i arbetsmiljöarbetet för att stärka studenternas ställning och ge studenterna möjlighet att påverka och ta ansvar för sin arbetsmiljö.

Verka för en bra arbetsmiljö

Studerandeskyddsombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen verka för en bra arbetsmiljö för Karlstads universitets studenter. Studerandeskyddsombudet agerar i diverse frågor som rör studenters arbetsmiljö, det kan exempelvis handla om belysning i föreläsningssalar, städning, buller, personskador, ventilation och dålig luft.

Företräda studenterna

Studerandeskyddsombudens uppgift är att:

 • Företräda studenterna i lärosätets arbetsmiljöarbete
   
 • Påverka arbetsförhållandena för att bidra till en god arbetsmiljö
   
 • Delta i skyddsrond för både fysisk och psykosocial arbetsmiljö
   
 • Ha regelbunden kontakt med studentföreningarna
   
 • Beakta förändringar som berör studenter och bedöma hur förändringarna påverkar studenternas arbetsmiljö
   
 • Hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.
   
 • Hjälpa till med lösningar på arbetsmiljöproblem inom sitt skyddsområde

Studerandeskyddsombud har dock inget arbetsmiljöansvar.

Intresserad?

Studerandeskyddsombud väljs och utbildas genom Karlstad Studentkår. Vänd dig till oss om du har frågor eller är intresserad. Kontakta studiesocialt ansvarig:
studiesocialt@karlstadstudentkar.se

Har du frågor om din studiemiljö?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30