Bli studeranderepresentant!

Platser: 1 ordinarie och 0 suppleanter

Anställnings- och befordringsutskottets uppgift är att bereda ärenden och avge förslag/rekommendation vid olika anställningar. Det kan handla om tillsättning av professur, universitetslektor samt adjunkt där utskottet kan anordna provföreläsningar och intervjuer för att lättare kunna bedöma de sökandes kompetens.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Anställnings- och befordringsutskottets uppgift är att bereda ärenden och avge förslag/rekommendation vid olika anställningar. Det kan handla om tillsättning av professur, universitetslektor samt adjunkt där utskottet kan anordna provföreläsningar och intervjuer för att lättare kunna bedöma de sökandes kompetens.

Platser: 2 ordinarie och 0 suppleanter

Arbetsmiljökommittén arbetar för att Karlstads universitet ska ha en bra arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt för anställda och studenter.

Platser: 2 ordinarie och 1 suppleanter

I Café- och restaurangrådet äger skilda möten rum med de företag som driver caféerna och restaurangerna på universitetet. Ämnen som kan diskuteras är allt från öppettider till utbud och prissättning.

Platser: 2 ordinarie och 2 suppleanter

Disciplinnämnden behandlar ärenden om misstänkt fusk eller andra särskilda företeelser som nämns i högskoleförordningen som studenter gjort sig skyldiga till. Nämnden beslutar om eventuella påföljder - varning eller avstängning.

Platser: 3 ordinarie och 1 suppleanter

Stiftelsen äger idag bostäder på Rud. Ändamålet med stiftelsen är att tillgodose bostadsbehovet bland studenter genom bostäder. Här kan eventuellt nybygge av bostäder diskuteras. Passar dig som är intresserad av bostadsfrågor och studenters bostadssituation.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Stipendiekommittén ansvarar för beredning och utdelande av universitetets stipendier.

Platser: 2 ordinarie och 0 suppleanter

Universitetsstyrelsen ska enligt högskolelagen ha inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen beslutar om många övergripande frågor, bland annat viktigare frågor om universitetets organisation, anslagsframställningar, årsredovisningar och ekonomiska frågor.

Platser: 5 ordinarie och 0 suppleanter

Utbildningsutskottet arbetar med frågor främst rörande grundutbildningen och fungerar som beredande organ till fakultetsnämnden. Några av de uppgifter som kan ligga på utskottet är att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.

Platser: 4 ordinarie och 0 suppleanter

Utbildningsutskottet arbetar med frågor främst rörande grundutbildningen och fungerar som beredande organ till fakultetsnämnden. Några av de uppgifter som kan ligga på utbildningsutskottet är att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.