Bli studeranderepresentant!

Platser: 1 ordinarie och 0 suppleanter

Anställnings- och befordringsutskottets uppgift är att bereda ärenden och avge förslag/rekommendation vid olika anställningar. Det kan handla om tillsättning av professur, universitetslektor samt adjunkt där utskottet kan anordna provföreläsningar och intervjuer för att lättare kunna bedöma de sökandes kompetens.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Anställnings- och befordringsutskottets uppgift är att bereda ärenden och avge förslag/rekommendation vid olika anställningar. Det kan handla om tillsättning av professur, universitetslektor samt adjunkt där utskottet kan anordna provföreläsningar och intervjuer för att lättare kunna bedöma de sökandes kompetens.

Platser: 1 ordinarie och 0 suppleanter

Arbetsmiljökommittén arbetar för att Karlstads universitet ska ha en bra arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt för anställda och studenter.

Platser: 2 ordinarie och 1 suppleanter

I Café- och restaurangrådet äger skilda möten rum med de företag som driver caféerna och restaurangerna på universitetet. Ämnen som kan diskuteras är allt från öppettider till utbud och prissättning.

Platser: 2 ordinarie och 2 suppleanter

Disciplinnämnden behandlar ärenden om misstänkt fusk eller andra särskilda företeelser som nämns i högskoleförordningen som studenter gjort sig skyldiga till. Nämnden beslutar om eventuella påföljder - varning eller avstängning.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Drivhuset är en stiftelse som jobbar med att inspirera studenter till företagande och entreprenörskap.

Platser: 3 ordinarie och 1 suppleanter

Det finns två fakultetsnämnder vid Karlstads universitet. Fakulteten ansvarar för utbildning, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan med omvärlden. Nämnderna arbetar med att granska den vetenskapliga kvaliteten, innehållet och relevansen i universitetets verksamhet för att utbildning och forskning håller hög kvalitet.

Platser: 3 ordinarie och 1 suppleanter

Det finns två fakultetsnämnder vid Karlstads universitet. Fakulteten ansvarar för utbildning, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan med omvärlden. Nämnderna arbetar med att granska den vetenskapliga kvaliteten, innehållet och relevansen i universitetets verksamhet för att utbildning och forskning håller hög kvalitet.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. I styrelsen diskuteras verksamheten utifrån kunskap och folkbildning med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Forskningsetiska kommittén värnar om universitetets ansvar om god forskningssed genom att pröva etiken i forskningsprojekt som inbegriper människor

Sidor