Bli studeranderepresentant!

Platser: 2 ordinarie och 1 suppleanter

I Café- och restaurangrådet äger skilda möten rum med de företag som driver caféerna och restaurangerna på universitetet. Ämnen som kan diskuteras är allt från öppettider till utbud och prissättning.

Platser: 1 ordinarie och 1 suppleanter

Drivhuset är en stiftelse som jobbar med att inspirera studenter till företagande och entreprenörskap.

Platser: 3 ordinarie och 1 suppleanter

Det finns två fakultetsnämnder vid Karlstads universitet. Fakulteten ansvarar för utbildning, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan med omvärlden. Nämnderna arbetar med att granska den vetenskapliga kvaliteten, innehållet och relevansen i universitetets verksamhet för att utbildning och forskning håller hög kvalitet.

Platser: 2 ordinarie och 0 suppleanter

Lärarutbildningsnämndens kursplanegrupp jobbar med att granska kursplaner på alla lärarprogrammen, både för existerande och nyinrättade kurser. Förutom två studentrepresentanter finns det lärarrepresentanter samt prodekan och utbildningssamordnare med i gruppen. Antal möten: cirka tre per termin.

Platser: 2 ordinarie och 0 suppleanter

I lärarutbildningens utbildningskommitté bereds förslag som ska vidare till lärarutbildningsnämnden för beslut. Det kan också handla om kursanalyser, organisering och annat som rör lärarprogrammen. I kommittén sitter bland annat programledare från lärarprogrammen. 

Platser: 5 ordinarie och 0 suppleanter

Utbildningsutskottet arbetar med frågor främst rörande grundutbildningen och fungerar som beredande organ till fakultetsnämnden. Några av de uppgifter som kan ligga på utskottet är att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.

Platser: 4 ordinarie och 0 suppleanter

Utbildningsutskottet arbetar med frågor främst rörande grundutbildningen och fungerar som beredande organ till fakultetsnämnden. Några av de uppgifter som kan ligga på utbildningsutskottet är att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.