Studentinflytande

Studentinflytande innebär att du som student ska ha inflytande över din utbildning och därigenom kunna bidra till att vidareutveckla den. 

"Studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor och respektive lärosäte ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen."

​(1 kap. 4 a § högskolelagen [1992:1434])

Organiserar studentinflytandet

Karlstad Studentkår organiserar studentinflytandet, genom bland annat:

  • Studerandeprepresentanter/Programråd
  • Kursvärderingar
  • Daglig kontakt med studenter

Studeranderepresentanter/Programråd

Varje år utser studentkåren studenter som representerar studentkåren och studenters åsikter i universitetet olika råd, styrelse och nämnder. Representanternas uppgift är att bevakla studenternas intressen och se till att inga beslut fattas som missgynnar studenter.  Det är bara medlemmar i Karlstad Studentkår som får engagera sig som studeranderepresentanter och programråd.

Nyfiken på vad det innebär att vara studeranderepresentant? Läs mer under menyfliken Engagera dig!

Kursvärderingar och återkoppling 

Studenter som deltar eller deltagit i en kurs har, enligt högskoleförordningen, rätt att framföra sina erfarenheter och synpunkter på kursen i en kursvärdering. Universitetet ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. Resultaten ska givetvis hållas tillgängliga för studenterna.

Fyll i kursvärderingen!

Kursvärderingar är en viktigt verktyg både för studentkåren och universitetet för att förbättra utbildningarna vid universitetet. Därför är det väldigt viktigt att du fyller i kursvärderingen efter avslutad kurs. Underlaget från kursvärderingarna ligger till grund för förändringar och förbättringar av kurser.

Har du frågor om studentinflytande?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070–438 96 38