Utbildningslistan

Utbildningslistan riktar sig till alla studenter på Karlstad Universitet. Vi vill arbeta för att fortsätta utveckla och höja utbildningens kvalitet för alla studenter på Karlstad universitet. Vi vill arbeta för att studenters utbildning ska vara så givande som möjligt samt ha en hög kvalitet. Vi arbetar med frågor som är relaterade till program, utbildningar, studentföreningar, studiemiljö, studentstöd och studentliv. Det som skiljer oss från de andra listorna är att vi är politiskt obundna, vi kan därmed rösta på det alternativ som gynnar studenter bäst.

Programrelaterade frågor:
• Vi vill arbeta för att utforma en kårapp som ska göra det enklare för studenter att ta del av information från Karlstad studentkår.
• Vi vill arbeta för värdefull lärarledd tid inom alla program. Studenters möte med föreläsare och forskare ska gynna lärandet och utvecklingen mot framtiden.

Studiemiljös frågor:
• Vi vill att fler studenter ska få plats på universitetet och därför vill vi arbeta för att skapa fler studieplatser på universitetet.
• Vi vill arbeta för att det ska finnas fler möjligheter till att värma matlådor och att det ska finnas fler sittplatser i anslutning till dessa.
• Öka fokuset på jämställdhetsarbetet inom alla nivåer på universitetet

Studentstöd:
• Den psykosociala miljön är minst lika viktig som kunskapsinhämtandet när det handlar om att lyckas med studier. Vi vill därför lägga ett större fokus på studenters hälsa och arbeta för att förbättra denna. Detta genom att förbättra samarbetet med Studenthälsan.
• Vi vill att alla studenter ska ha lika möjlighet att ta del av inspelade föreläsningar och Power Points.
Studentliv:
• Vi vill arbeta för att utveckla Kårens samarbete med olika aktörer i nöjeslivet och på så vis skapa fler studentrabatter.
• Vi vill arbeta för att Karlstad ska bli årets studentstad. Detta genom att aktivt jobba för att studenterna ska få ut det bästa av sin utbildning och av näringslivet.
• Vi vill arbeta för att stärka anknytningen till Musikhögskolan Ingesund som är en del utav vårat lärosätt
• Vi vill arbeta för att hyran på studentlägenheter inte ska överskrida ⅓ av CSN.

Utveckling av universitetsmiljön
• Även om kollektivtrafik föredras ur en miljösynpunkt så har inte alla studenter möjlighet att åka buss till universitet. Vi vill därför arbeta för att det ska finnas fler parkeringsmöjligheter och till en lägre taxa.

In English:

The Education-list focuses on all students attending Karlstad University. We want to continue the development of the educational quality for all students at Karlstad University. Furthermore, we want to make education as profitable as possible while retaining a high level of quality. We address questions such as education, student associations, study environment, support for students and student life. What makes us different from other lists is the fact that we are politically independent. Therefore, we will always be in favor of the students.

Program Related Questions:
• We want to create an app for the student union, which will make it easier for students to access information published by the student union.
• We want to work for a teacher-student time within all programmes. Students’ meetings with lecturers and professors should benefit learning and the individual's development for the future.

University Environmental Questions:
• We want to create more places for students to study at university.
• We want there to be more places to warm your food, and also there to be more places to sit and eat in connection.
Student Support:
• The psycological environment and well-being is important for succesfull studies. Therefore, we want to further push the question about students health and how this can be improved through increased co-operation with the students’ health team.
• We want every student to have equal access to recorded lectures and Power Points.

Student Life:
• We want to create further relations with different actors within the public entertainment sector to create further student discounts.
• Our goal is for Karlstad to become the student city of 2019. We will achieve this through active work to make sure that students can get the best out of their education and the local enterprise.
• We want to further increase connections with the Ingesund campus.
• We want the rent for student apartments not to be over a third of the CSN loan.

Development of University Environment:
• Even if public transport is to be preferred out of an environmentally friendly perspective, not every student has access to it. Therefore, we want there to be more parking options around the university and for these to be at a low fee.

Kandidater på listan
1. Magnus Mellgren (Listledare)
2. Tim Björk
3. Lisa Källvik
4. Oskar Thorn
5. Patrik Åberg Domeij
6. Dennis Hedbom
7. Sabina Hedhag
8. Melissa Quach
9. Angelica Einarsson
10. Frida Fredriksson
11. Emmy Holmberg
12. Christoffer Qvist
13. Rebecka Heintz
14. Cecilia Murdvee
15. Fanny Hjelm Jungevik
16. Nikita Savander
17. Rebecka Linderholm

Kontakt: Magnus Mellgren, Magmellgren@hotmail.com