KD-Studenter

De frågor vi vill driva:

 1. Stöd åt studenthälsan
  Studenternas hälsa är en viktig fråga för KD-Studenter. Därför vill vi arbeta för att studenthälsan ska ha lättare att nå ut till studenter och att studenthälsan ska vara mer tillgänglig för studenter.

 2. Digitalisering av salstentamina
  Digital salstentamen minskar tiden som krävs för rättning, eliminerar problemet att lärare kan ha svårt att läsa handskrivna texter och spar på miljön med en mycket mindre efterfrågan på papper. Därför vill KD-Studenter driva att allt fler salstentamina ska bli digitala.

 3. Internationalisering
  Det finns få saker som ger så mycket kunskap som ett möte mellan kulturer. KD-Studenter värnar de internationella samarbeten som Karlstads Universitet har och vill arbeta för att utvidga dem. Vi vill arbeta för att alla internationella studenter på Karlstads Universitet får en så bra tid här som möjligt, och att det ska vara så lätt som möjligt för studenter på Karlstad Universitet att studera utomlands.

 4. Utökad lärarledd tid
  KD-Studenter anser att alla utbildningar är viktiga och att alla studenter ska ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodose sig kunskap. Därför vill vi arbeta för att öka andelen lärarledda timmar på Karlstad Universitets utbildningar.

What we want to do:

 1. Support the Student Health
  The wellbeing of the student body is important for us. Therefore we want to work to make the student health office more available for the students, and make it easier for them to reach students.

 2. Digitalisation of tests
  Digital tests lowers the time required for the teachers to grade students, eliminates the problem of teachers having to read bad handwriting and the lowered amount of paper helps the environment. Therefore KD-Students wants to make more tests digital.

 3. Internationalization
  Few things give as much knowledge like a meeting between cultures. KD-Students treasures the international agreements Karlstad University possess and we want to help expand those. We want to ensure that all international students have as good a time as possible here, and that it should be as easy as possible for students at Karlstad University to study abroad.

 4. More hours of teacher led classes
  KD-Studenter believes that all courses are important and that all students should have the best prerequisites to gain knowledge. We therefore wants to increase the amount of hours students are taught by teachers on the courses at Karlstad University.

Kandidater

1. Johan Heder
2. Christoffer Andersson
3. Nawres Taki

Kontakt: Johan Heder, johahede101@student.kau.se