Organisation

Karlstad Studentkår är medlemmarnas egen organisation där kårfullmäktige är det högsta beslutande organet. 

Såhär ser vår organisation ut:
Organisationsskiss (pdf)

Här hittar du kontaktuppgifter till oss:
karlstadstudentkar.se/kontakt

Karlstad Studentkårs fullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. 

Kårstyrelsen

Kårstyrelsens uppgift är att genomföra verksamhetsplanen och ha ansvar över anställda och arvoderade. Kårstyrelsen består av presidiet (de heltidsarvoderade, alltså ordförande, vice ordförande, studiesocialt ansvarig och organisationsansvarig) samt 6-8 styrelseledamöter. 

Studeranderepresentanter

Vill du sitta med i någon av universitetets råd eller nämnder? En studeranderepresentants uppgift är att föra studenters talan i universitetets beslutande organ och se till att inga beslut fattas som missgynnar studenterna. Att vara studeranderepresentant är kul, meriterande och kontaktskapande. Det finns många olika uppdrag för dig att välja mellan!

Utskott

Studentkårens utskott tillsätts varje år av kårfullmäktige och är beredande organ till fullmäktige. Utskotten ges avgränsade uppdrag så som att exempelvis utse utmärkelsen Bästa Lärare eller ta fram underlag för beslut om Kårhuset i Karlstad AB. 

Nya sektioner

Utbildningsföreningarna håller våren 2016 på att organisera sig i sektioner. Samarbetet i sektionerna gäller bland annat utbildningskvalitet, sociala aktiviteter vid sidan av studierna och övriga frågor som är av intresse för studenter. Sektionerna ger också utbildningsföreningarna större möjligheter att påverka studentkåren och universitetet.

SMISK

Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion, SMISK, är en av studentkårens sektioner. SMISK har en sektionsstyrelse som fungerar som ett språkrör för studenterna på Ingesund. 

Doktorandsektionen

Doktorandsektionen är en sektion under Karlstad Studentkår och organiserar de forskarstuderande vid universitetet. Doktorandsektionens främsta uppgifter är att bevaka frågor som rör forskarutbildningen och dess kvalitet, samt att föra de forskarstuderandes talan.

Karlstads studenttidning

Karlstads studenttidning är studenternas egen tidning som utkommer fyra gånger per år. Tidningen är en del av Metro Student Magazine. 

Studentkårens projekt

Karlstad Studentkår driver också projektet Sex&Sånt och samt är del av många större och mindre evenemang som anordnas av till exempel studentföreningar eller enskilda engagerade studenter. 

Har du frågor om vad Karlstad Studentkår gör?

Kontakta studentkårens ordförande!
Mejl: ordforande@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71