Information om nya dataskyddsförordningen

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Karlstad Studentkår är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet. Karlstad Studentkår är en ideell organisation och det innebär att meddelanden och annan information som skickas till oss inte blir allmänna handlingar. 

Personuppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning, kårstatus och uppdragsavtal. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor eller funderingar kring hur organisationen hanterar personuppgifter kan du höra av dig till studentkaren@karlstadstudentkar.se

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR MEDLEM

I medlemsregistret Montania sparas identitetsuppgifter (namn, personnummer, studentID, användarnamn, adress, telefonnummer, e-post, cookies, IP-nummer och Net-ID) lämnade av personen själv eller hämtade från studieregistret Ladok och uppgifter om antagning, registrering och examination.

Utlämnande av uppgifter från registren kan ske till tredje part (t.ex. Mecenat) som är nödvändiga för en god verksamhet.