Doktorandsektionen

Här kan du läsa om vad Doktorandsektionen egentligen är, vad den är till för och vilka diskussioner som är i omlopp just nu. Denna sida vänder sig främst till DIG som redan är doktorand eller DU som vill bli.

Bra för dig som är doktorand

Är du mer nyfiken på hur det är att doktorera, och vad universitets forskning handlar om så kan du hitta bra information som berättar mer på denna sida. Sidan länkar också till doktorandombuden, och till doktorandsektionens styrelse.

Om du har några frågor eller vill engagera dig i doktorandsektionens verksamhet får du gärna kontakta någon i styrelsen eller doktorandombuden (se kontaktuppgifter i högerspalten eller längre ned på sidan).

Vad är Doktorandsektionen?

Doktorandsektionen vid Karlstads universitet är en sektion inom Karlstad Studentkår och organiserar de forskarstuderande vid universitetet. Doktorandsektionens främsta uppgifter är att bevaka frågor som rör forskarutbildningen och dess kvalitet, att föra de forskarstuderandes talan och att vara en länk mellan dessa och olika instanser. Andra viktiga uppgifter att sprida information till de forskarstuderande, liksom att arrangera sociala aktiviteter där doktoranderna kan mötas. Sektionens aktiviteter finansieras dels med en andel av de kåravgifter som doktoranderna erlägger till Karlstad Studentkår, dels statsanslag. Doktorandsektionens styrelse leder och samordnar arbetet, något som möjliggörs genom centrala medel från universitetet.  

Doktorandsektionen vid Karlstads universitet bildades i sin nuvarande form i juli 2003, och är en organisation som omfattar doktorander från hela universitetet. Sektionens styrelsemedlemmar består av representanter både ifrån universitets naturvetenskapliga/tekniska sida, och ifrån den humanistiska/samhällsvetenskapliga sidan.

Genom doktorandrepresentanterna i universitetets styrelser och nämnder kan vi påverka de beslut som fattas. Arbetet i dessa organ samordnas av Doktorandsektionens styrelse genom regelbundet återkommande koordinationsmöten. Vid dessa diskuteras aktuella frågor, särskilt de med anknytning till forskning och forskarutbildning.

Styrdokument

Doktorandombudet

Har du stött problem under din forskarutbildning? Då kan du vända dig till Doktorandombudet. Här kan du få hjälp vid konflikter, indragen finansiering, problem rörande arbetsförhållanden och handledning med mera. Doktorandombudet kan lotsa dig rätt, men också verka som ett bollplank och ge stöd. Doktorandombudet har tystnadsplikt!

Kontakta Doktorandsektionen

Ordförande: Raul Ferrer Conill
E-post: ordf.dss@kau.se
Telefon: 054 - 700 14 26

Doktorandombud: Karin Lundkvist
E-post: karin.lundkvist@kau.se
Telefon: 054 - 700 12 77

Doktorandombudet


Karin Lundkvist, doktorandombud

Doktorandsektionens styrelse


Raul Ferrer Conill, ordförande


Sascha Benes, vice ordförande 


Reinhard Handler, sekreterare


Anna Willman, kassör


RIcardo Santos, ledamot


Huan Shu, ledamot